Шаардлага хангасан ба шаардлага хангаагүй Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийн зураглал (Улс, аймаг, сум, хот, дүүргийн үр дүн), 2013 оны cудалгааны тайлан хэвлэгдэн гарлаа

Гүйцэтгэгч: МОНГОЛЫН УСНЫ ФОРУМ-УСХЭЛЦ ТББ
Судалгааны удирдагч: П.Батимаа

Ишлэл авах заавар: П.Батимаа нар, 2013, Шаардлага хангасан ба шаардлага хангаагүй ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийн үнэлгээний тайлан, (Хянан тохиолдуулсан Р.Эрдэнэцэцэг нар), Улаанбаатар.
 

1-2b9379ebb4 2-3d6afd3c89

Энэ судалгаанд, 2012 онд Үндэсний статистикийн хорооноос шинэчлэн батласан  Сайжруулсан болон сайжруулаагүй ус хангамжийн эх үүсвэр, мөн ариун цэврийн байгууламжийн төрөл -ийг баримтлав.

Судалгааны материалыг бүрэн эхээр авах бол холбоо барина уу: info@mongoliawaterforum.com

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.